گروه هتل هاي پارسيان

آگهی مزایده عمومی

 

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 10 مورخ 1403/02/30 و شماره 3 مورخ 1403/01/19شرکت هتلهای پارسیان، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده موارد به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به مدت یک سال شمسی اقدام نماید:

 

 

ردیف

موضوع

نوبت

سپرده شرکت در مزایده

1

غرفه شماره 7 (لابی هتل)

نوبت اول

100.000.000

2

غرفه شماره 8(لابی هتل)

نوبت اول

100.000.000

3

غرفه شماره 12 (جنب ورودی هتل)

نوبت اول

100.000.000

4

غرفه شماره 2 جنب آبگرم (ورودی آبگرم)

نوبت اول

100.000.000

5

مزایده اجاره سالن سینما و آمفی تئاتر

تجدید نوبت دوم و مذاکره احتمالی

500.000.000

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ1403/02/23  تا تاریخ1403/02/05از ساعت 9 الی12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس  زیر مراجعه فرمایند:

محل اخذ اسناد و تحویل پیشنهادات  به آدرس ذیل:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی ، تلفن 55223592-011

سپرده شرکت در مزایده: بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12ظهر روز  چهارشنبه مورخ 1403/04/06

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز شنبه مورخ 1403/04/09 در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.    

  هزینه دریافت اسناد مزایده به مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

*****************************************

آگهی مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی

 

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 3 مورخ 1403/01/19 شرکت هتلهای پارسیان، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی موارد به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

 

ردیف

موضوع

نوبت

سپرده شرکت در مزایده

1

مزایده اجاره سالن سینما و آمفی تئاتر

مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی

500.000.000

2

مزایده اجاره 2 باب غرف شماره (11 و 13) جنب درب ورودی هتل

مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی

100.000.000

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1403/02/10 تا تاریخ 1403/02/20 از ساعت 9 الی12( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس  زیر مراجعه فرمایند:

محل اخذ اسناد و تحویل پیشنهادات  به آدرس ذیل:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی ، تلفن 55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان-                      تلفن: 22344395-021

سپرده شرکت در مزایده: بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12ظهر روز  شنبه مورخ 1403/02/22

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز دوشنبه مورخ 1403/02/24 در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.    

  هزینه دریافت اسناد مزایده به مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

*********************************************

آگهی مزایده نوبت اول

 

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 3 مورخ 1403/01/19 شرکت هتلهای پارسیان، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده نوبت اول موارد به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

 

ردیف

موضوع

نوبت

سپرده شرکت در مزایده

1

مزایده فروش اقلام مستعمل و آهن آلات اسقاطی

مزایده نوبت اول

250.000.000

2

مزایده اجاره سالن سینما و آمفی تئاتر

مزایده نوبت اول

500.000.000

3

مزایده اجاره 2 باب غرف شماره (11 و 13) جنب درب ورودی هتل

مزایده نوبت اول

100.000.000

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1403/01/26 تا تاریخ 1403/02/01 از ساعت 9 الی12( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

محل اخذ اسناد و تحویل پیشنهادات  به آدرس ذیل:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی ، تلفن 55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان-                      تلفن: 22344395-021

سپرده شرکت در مزایده: بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12ظهر روز  دوشنبه مورخ 1403/02/03

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز چهارشنبه مورخ 1403/02/05در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.    

  هزینه دریافت اسناد مزایده به مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.