گروه هتل هاي پارسيان

آگهی مناقصه عمومی(  تجدید نوبت اول)

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه با شرایط آزاد (واجد شرایط و نیاز هتل) به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع تشریفات

نوبت

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

1

مناقصه انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری 4 دستگاه آسانسور

تجدید نوبت اول

150.000.000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 1401/05/12 تا تاریخ 1401/05/24 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی و اداری تلفن 5-55223592-011

مهلت تحویل پاکات : 1401/05/25 تا ساعت 12 ظهر

محل جمع آوری و تحویل اسناد: طبق آدرس فوق

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/05/26 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 2،000،000 ریال می باشد.

******************************************************

آگهی مزایده و مناقصه عمومی( نوبت اول)

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

در نظر دارد نسبت به مزایده با شرایط آزاد (واجد شرایط و نیاز هتل) و مناقصه به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع تشریفات

نوبت

مبلغ سپرده شرکت در مزایده و مناقصه (ریال)

1

مزایده اجاره غرفه 8

اول

60.000.000

2

مزایده غرفه شماره 12

اول

50.000.000

3

مزایده اجاره غرفه تاکسی سرویس

اول

120.000.000

4

مناقصه تعمیر و نگهداری 4 دستگاه آسانسور

اول

150.000.000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1401/05/05 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی و اداری تلفن :55223592-011

مهلت تحویل پاکات : 1401/05/08 تا ساعت 12 ظهر

محل جمع آوری و تحویل اسناد: طبق آدرس فوق

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ1401/05/10 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.

*******************************************************

آگهی مزایده عمومی( نوبت اول)

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

در نظر دارد نسبت به فروش اقلام مستعمل و آهن الات اسقاطی به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد (واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع تشریفات

نوبت

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

مزایده فروش اقلام مستعمل و آهن آلات اسقاطی

اول

150.000.000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ1401/04/20 تا تاریخ 1401/04/28 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی تلفن :55223592-011

مهلت تحویل پاکات:1401/04/28 تا ساعت 12 ظهر

محل جمع آوری و تحویل اسناد: طبق آدرس فوق

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.