گروه هتل هاي پارسيان

آگهی مزایده عمومی( نوبت اول)

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

به استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 17 مورخ 1401/05/26 جهت اجاره 9 باب غرف به شرح جدول ذیل ، در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده با شرایط آزاد (واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع تشریفات

نوبت

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

مزایده اجاره غرفه 1

اول

60.000.000

2

مزایده اجاره غرفه 2

اول

60.000.000

3

مزایده اجاره غرفه 3

اول

60.000.000

4

مزایده اجاره غرفه 4

اول

60.000.000

5

مزایده اجاره غرفه 5

اول

60.000.000

6

مزایده اجاره غرفه 6

اول

60.000.000

7

مزایده اجاره غرفه 9

اول

100.000.000

8

مزایده اجاره غرفه 10

اول

150.000.000

9

مزایده اجاره غرفه تاکسی سرویس

تجدید نوبت اول

60.000.000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1401/06/15 تا تاریخ 1401/06/24 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی تلفن :55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

مهلت تحویل پاکات:1401/06/27 تا ساعت 12 ظهر

محل جمع آوری و تحویل اسناد: طبق آدرس فوق

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 9 صبح روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1401/06/29 و 1401/06/30  می باشد.

جهت خرید اسناد مبلغ 2،000،000 ریال به حساب شماره3-8162249191-170 نزد بانک سینا شعبه رامسر به نام هتل پارسیان رامسر واریز و رسید واریزی ارائه گردد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

*****************************************************

آگهی مناقصه عمومی(  تجدید نوبت اول)

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه با شرایط آزاد (واجد شرایط و نیاز هتل) به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع تشریفات

نوبت

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

1

مناقصه انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری 4 دستگاه آسانسور

تجدید نوبت اول

150.000.000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 1401/05/12 تا تاریخ 1401/05/24 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی و اداری تلفن 5-55223592-011

مهلت تحویل پاکات : 1401/05/25 تا ساعت 12 ظهر

محل جمع آوری و تحویل اسناد: طبق آدرس فوق

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/05/26 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 2،000،000 ریال می باشد.

******************************************************

آگهی مزایده و مناقصه عمومی( نوبت اول)

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

در نظر دارد نسبت به مزایده با شرایط آزاد (واجد شرایط و نیاز هتل) و مناقصه به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع تشریفات

نوبت

مبلغ سپرده شرکت در مزایده و مناقصه (ریال)

1

مزایده اجاره غرفه 8

اول

60.000.000

2

مزایده غرفه شماره 12

اول

50.000.000

3

مزایده اجاره غرفه تاکسی سرویس

اول

120.000.000

4

مناقصه تعمیر و نگهداری 4 دستگاه آسانسور

اول

150.000.000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1401/05/05 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی و اداری تلفن :55223592-011

مهلت تحویل پاکات : 1401/05/08 تا ساعت 12 ظهر

محل جمع آوری و تحویل اسناد: طبق آدرس فوق

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ1401/05/10 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.

*******************************************************

آگهی مزایده عمومی( نوبت اول)

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

در نظر دارد نسبت به فروش اقلام مستعمل و آهن الات اسقاطی به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد (واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع تشریفات

نوبت

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

مزایده فروش اقلام مستعمل و آهن آلات اسقاطی

اول

150.000.000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ1401/04/20 تا تاریخ 1401/04/28 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی تلفن :55223592-011

مهلت تحویل پاکات:1401/04/28 تا ساعت 12 ظهر

محل جمع آوری و تحویل اسناد: طبق آدرس فوق

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.