گروه هتل هاي پارسيان

آگهی مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی

 

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 37 مورخ 1402/11/24 شرکت هتلهای پارسیان، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

 

ردیف

موضوع

نوبت

سپرده شرکت در مزایده

1

مزایده فروش اقلام مستعمل و آهن آلات اسقاطی

نوبت دوم و مذاکره احتمالی

250.000.000

2

مزایده اجاره یک باب غرفه شماره 2 جنب درب ورودی آب گرم معدنی

نوبت دوم و مذاکره احتمالی

100.000.000

3

مزایده اجاره سالن سینما و آمفی تئاتر

نوبت دوم و مذاکره احتمالی

500.000.000

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1402/12/13 تا تاریخ 20/12/1402 از ساعت 9 الی12( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

محل اخذ اسناد و تحویل پیشنهادات  به آدرس ذیل:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی ، تلفن 55223592-011 حداکثر تا تاریخ 1402/12/19

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان-                      تلفن: 22344395-021 حداکثر تا تاریخ 1402/12/20

سپرده شرکت در مزایده: بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 9صبح  روز  یکشنبه مورخ 1402/12/20

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز یکشنبه مورخ 1402/12/20 در ساعت 10 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.    

    هزینه دریافت اسناد مزایده به مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

=======================================================

آگهی مزایده

 

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 37 مورخ 1402/11/24 شرکت هتلهای پارسیان، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

 

ردیف

موضوع

نوبت

سپرده شرکت در مزایده

1

مزایده فروش اقلام مستعمل و آهن آلات اسقاطی

نوبت اول

250.000.000

2

اجاره دو باب غرف جنب درب ورودی آب گرم معدنی

نوبت اول

100.000.000

3

اجاره سالن سینما و آمفی تئاتر

نوبت اول

500.000.000

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1402/12/02 تا تاریخ 1402/12/08 از ساعت 9 الی12( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

محل اخذ اسناد و تحویل پیشنهادات  به آدرس ذیل:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی ، تلفن 55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان-تلفن: 22344395-021

سپرده شرکت در مزایده: بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12 ظهر روز  پنجشنبه مورخ 1402/12/10

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز شنبه مورخ 1402/12/12 در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.    

    هزینه دریافت اسناد مزایده به مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

========================================================

آگهی مزایده

 

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 33 مورخ 1402/11/1 شرکت هتلهای پارسیان ، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

 

ردیف

موضوع

نوبت

سپرده شرکت در مزایده

1

مزایده فروش اقلام مستعمل و آهن آلات اسقاطی

نوبت اول

250.000.000

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1402/11/02 تا تاریخ 1402/11/09 از ساعت 9 الی12( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

محل اخذ اسناد و تحویل پیشنهادات  به آدرس ذیل:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی ، تلفن 55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان-                      تلفن: 22344395-021

سپرده شرکت در مزایده: بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12 ظهر روز  چهارشنبه مورخ 1402/11/11

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز شنبه مورخ 1402/11/14 در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.    

    هزینه دریافت اسناد مزایده به مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

======================================================

آگهی مزایده

 

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 15 مورخ 1402/06/13 شرکت هتلهای پارسیان ، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده احداث و بهره برداری  از زمین تنیس به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع

نوبت

سپرده شرکت در مزایده  

1

مزایده احداث و راه اندازی زمین تنیس بصورت 3 ساله

تجدید نوبت اول

150.000.000

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1402/08/02 تا تاریخ 1402/08/07 از ساعت 9 الی12( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

محل اخذ اسناد و تحویل پیشنهادات  به آدرس ذیل:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی ، تلفن 55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

سپرده شرکت در مزایده: بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12 ظهر روز  سه شنبه مورخ 09/08/1402

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز چهارشنبه مورخ 1402/08/10 در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.    

    هزینه دریافت اسناد مزایده به مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

================================================

آگهی مزایده

 

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 12 مورخ1402/05/16 و  شماره 15 مورخ 1402/06/14 شرکت هتلهای پارسیان ، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده موارد به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع

نوبت

سپرده شرکت در مزایده  

1

مزایده اجاره غرفه شماره 9  بصورت یک ساله

نوبت دوم و مذاکره احتمالی

250.000.000

2

مزایده فروش اقلام مستعمل و آهن آلات اسقاطی تجهیزات لاندری

نوبت دوم و مذاکره احتمالی

200.000.000

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1402/07/08 تا تاریخ 1402/07/13 از ساعت 9 الی12( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

محل اخذ اسناد و تحویل پیشنهادات  به آدرس ذیل:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی ، تلفن 55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان-                      تلفن: 22344395-021

سپرده شرکت در مزایده: بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12 ظهر روز  یکشنبه مورخ 1402/07/16

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز دوشنبه مورخ 1402/07/17 در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و  www.parsianramsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.    

    هزینه دریافت اسناد مزایده به مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

====================================================

آگهی مزایده و مناقصه  

 

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره  40  مورخ 1401 /12/06 و  شماره 15 مورخ 1402/06/14شرکت هتلهای پارسیان ، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده و مناقصه موارد به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع

نوبت

سپرده شرکت در مزایده /مناقصه   

1

مزایده احداث و راه اندازی زمین تنیس بصورت 3 ساله

نوبت اول

150.000.000

2

مزایده فروش اقلام و آهن آلات اسقاطی لاندری

نوبت اول

200.000.000

3

مناقصه تعمیر و نگهداری 4 دستگاه آسانسور منصوبه

تجدید نوبت اول

150.000.000

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ 1402/06/18 تا تاریخ 1402/06/30 از ساعت 9 الی12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

محل اخذ اسناد و تحویل پیشنهادات  به آدرس ذیل:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی ، تلفن 55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

سپرده شرکت در مزایده و مناقصه : بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12 ظهر روز  دوشنبه مورخ 1402/07/03

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز چهارشنبه مورخ 1402/07/05 در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.    

    هزینه دریافت اسناد مزایده  و مناقصه  به مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

==========================================================

آگهی مزایده

 

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 12 مورخ16/05/1402 شرکت هتلهای پارسیان ، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده اجاره یکساله غرف به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوبت

سپرده شرکت در مزایده  

1

اجاره غرفه شماره 1

نوبت اول

100.000.000ریال

2

اجاره غرفه شماره 2

نوبت اول

100.000.000ریال

3

اجاره غرفه شماره 3

نوبت اول

100.000.000ریال

4

اجاره غرفه شماره 4

نوبت اول

100.000.000ریال

5

اجاره غرفه شماره 5

نوبت اول

100.000.000ریال

6

اجاره غرفه شماره 6

نوبت اول

100.000.000ریال

7

اجاره غرفه شماره 7

نوبت اول

100.000.000ریال

8

اجاره غرفه شماره 9

نوبت اول

250.000.000ریال

9

اجاره غرفه شماره 10

نوبت اول

250.000.000ریال

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 28/05/1402 تا تاریخ 07/06/1402 از ساعت 9 الی12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

محل اخذ اسناد و تحویل پیشنهادات  به آدرس ذیل:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی ، تلفن 55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان-                      تلفن: 22344395-021

سپرده شرکت در مزایده: بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12 ظهر روز  چهارشنبه مورخ 08/06/1402

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز دوشنبه مورخ 13/06/1402 در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.    

    هزینه دریافت اسناد مزایده  به مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

===============================================================

آگهی مزایده

 

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 7 مورخ 1402/03/21 هتل پارسیان رامسردر نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوبت

سپرده شرکت در مزایده  

1

مزایده عمومی فروش اقلام مستعمل و اسقاطی

نوبت دوم

200.000.000 ریال

2

مزایده عمومی فروش تجهیزات مستعمل لاندری

تجدید نوبت اول

 200.000.000 ریال

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1402/04/25 تا تاریخ 1402/05/03 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

محل اخذ اسناد و تحویل پیشنهادات  به آدرس ذیل:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی ، تلفن 55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

سپرده شرکت در مزایده: بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12 ظهر روز  چهارشنبه مورخ 1402/05/04

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز یکشنبه مورخ 1402/05/08 در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.                                

هزینه دریافت اسناد مزایده  به مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

============================================================

آگهی مزایده

 

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 7 مورخ 1402/03/21 هتل پارسیان رامسردر نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوبت

سپرده شرکت در مزایده  

1

مزایده عمومی فروش اقلام مستعمل هتلی و آهن آلات اسقاطی

نوبت اول

200.000.000 ریال

2

مزایده عمومی فروش تجهیزات مستعمل لاندری

نوبت اول

 200.000.000 ریال

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1402/04/06 تا تاریخ 1402/04/14 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی ، تلفن 55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

سپرده شرکت در مزایده: بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه مورخ 1402/04/15

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز شنبه مورخ 1402/04/17 در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.                                

هزینه دریافت اسناد مزایده  به مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

-----------------------------------------------------

آگهی مزایده

 

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 7 مورخ 1402/03/21 هتل پارسیان رامسردر نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوبت

سپرده شرکت در مزایده /مناقصه

1

مزایده عمومی اجاره دو ساله استخرروباز

نوبت اول

150.000.000 ریال

2

مزایده عمومی اجاره یکساله پارکینگ ضلع غربی هتل

نوبت اول

 70.000.000 ریال

3

مزایده عمومی اجاره یکساله غرفه شماره 8

نوبت اول

50.000.000 ریال

4

مزایده عمومی اجاره یکساله غرفه شماره 12

نوبت اول

50.000.000 ریال

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1402/03/25 تا تاریخ 1402/04/01 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی ، تلفن 55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

سپرده شرکت در مزایده: بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1402/04/04

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز دوشنبه مورخ 05/04/1402 در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.                                

هزینه دریافت اسناد مزایده  و مناقصه مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

=====================================================================

آگهي فراخوان تجدید نوبت اول

مناقصه انتخاب پیمانکار عمليات اجرايي پروژه نوسازی و مرمت مجموعه آبگرم معدنی هتل پارسیان رامسر

 

شرکت هتلهای بین المللی پارسیان باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 2 مورخ 1402 /02/09 در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی ، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت عمليات اجرايي پروژه نوسازی و مرمت مجموعه آبگرم معدنی هتل پارسیان رامسر اقدام نمايد. بدين­منظور از شركت­هاي ذیصلاح و دارای ظرفیت آزاد ارجاع کار دعوت به عمل مي­آيد تا نسبت به شرکت در مناقصه با مشخصات مشروحه ذیل اقدام نمایند.

دستگاه مناقصه‌گزار : شرکت هتلهای بین المللی پارسیان به آدرس تهران، بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

 موضوع مناقصه : عمليات اجرايي پروژه نوسازی و مرمت مجموعه آبگرم معدنی هتل پارسیان رامسر واقع در استان مازندران ، شهر رامسر ، هتل پارسیان رامسر

شرایط شرکتهای ذیصلاح جهت شرکت در مناقصه: شرکتهای پیمانکاری حائز رتبه بندی معتبر حداقل دو در رشته ساختمان و ابنيه و داراي ظرفيت آزاد ارجاع كار.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 50.000.000.000 (پنجاه میلیارد) ریال در قالب ضمانتنامه بانکی می باشد.

تامین اعتبار و  پرداخت موضوع مناقصه : مبلغ اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلی سازمان کارفرمایی می باشد و پرداخت کلیه کسورات بیمه ای مربوطه بر عهده پیمانکار است.

محل توزیع اسناد مناقصه :  شرکتهای حایز صلاحیت می توانند با ارایه فیش واریز وجه به 10.000.000 ریال به حساب بانک سینا شعبه شهرستان رامسر به شماره  3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر نسبت به دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1402 /02/25تا تاریخ 1402 /03/04از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل)  به نشانی : مازندران-رامسر- خیابان سخت سر(شهید رجایی)- واحد مالی و اداری هتل پارسیان رامسر تلفن: 5-55223592-011 اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت تحویل پیشنهادات مناقصه گران ، ساعت 12 روز یکشنبه مورخ  1402/03/07به شرح مندرج در اسناد مناقصه می باشد.

-محل تحویل پیشنهادات:  تهران، بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، شرکت هتلهای پارسیان دفتر کمیسیون معاملات- تلفن: 22344395 021- 22344548 -021  و یا مازندران-رامسر- خیابان سخت سر(شهید رجایی)- واحد مالی و اداری هتل پارسیان رامسر تلفن: 5-55223592-011     

 

 

 

 

-تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : بازگشایی پاکات الف و ب روز دوشنبه مورخ 1402 /03/08و پاکت ج روز چهارشنبه 1402 /03/17 در ساعت 9 صبح می باشد.

-آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395 021- 22344548 021    

-درصورت هرگونه تغییر در تاریخ برگزاری مناقصه ، کتباً به متقاضیان اعلام خواهد شد.   

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ParsianRamsar.pih.ir مراجعه و یا به شماره تلفن های 22344395 021- 22344548 -021  و  5-55223592-011  تماس حاصل نمایند.        

هزینه درج و نشر آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری بعهده برنده مناقصه می باشد

---------------------------------------------------------------------

آگهي فراخوان نوبت اول

مناقصه انتخاب پیمانکار عمليات اجرايي پروژه نوسازی و مرمت مجموعه آبگرم معدنی هتل پارسیان رامسر

 

شرکت هتلهای بین المللی پارسیان باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 2 مورخ 1402/02/09  در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی ، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت عمليات اجرايي پروژه نوسازی و مرمت مجموعه آبگرم معدنی هتل پارسیان رامسر اقدام نمايد. بدين­منظور از شركت­هاي ذیصلاح و دارای ظرفیت آزاد ارجاع کار دعوت به عمل مي­آيد تا نسبت به شرکت در مناقصه با مشخصات مشروحه ذیل اقدام نمایند.

دستگاه مناقصه‌گزار : شرکت هتلهای بین المللی پارسیان به آدرس تهران، بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

 موضوع مناقصه : عمليات اجرايي پروژه نوسازی و مرمت مجموعه آبگرم معدنی هتل پارسیان رامسر واقع در استان مازندران ، شهر رامسر ، هتل پارسیان رامسر

شرایط شرکتهای ذیصلاح جهت شرکت در مناقصه: شرکتهای پیمانکاری حائز رتبه بندی معتبر حداقل دو در رشته ساختمان و ابنيه و داراي ظرفيت آزاد ارجاع كار.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 50.000.000.000 (پنجاه میلیارد) ریال در قالب ضمانتنامه بانکی می باشد.

تامین اعتبار و  پرداخت موضوع مناقصه : مبلغ اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلی سازمان کارفرمایی می باشد و پرداخت کلیه کسورات بیمه ای مربوطه بر عهده پیمانکار است.

محل توزیع اسناد مناقصه :  شرکتهای حایز صلاحیت می توانند با ارایه فیش واریز وجه به مبلغ5.000.000 ریال به حساب بانک سینا شعبه شهرستان رامسر به شماره  3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر نسبت به دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1402/02/11 تا تاریخ 1402/02/21 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل)  به نشانی : مازندران-رامسر- خیابان سخت سر(شهید رجایی)- واحد مالی و اداری هتل پارسیان رامسر تلفن: 5-55223592-011 اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت تحویل پیشنهادات مناقصه گران ، ساعت 12 روز شنبه مورخ  1402/02/23 به شرح مندرج در اسناد مناقصه می باشد.

-محل تحویل پیشنهادات:  تهران، بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، شرکت هتلهای پارسیان دفتر کمیسیون معاملات- تلفن: 22344395 021- 22344548 -021  و یا مازندران-رامسر- خیابان سخت سر(شهید رجایی)- واحد مالی و اداری هتل پارسیان رامسر تلفن: 5-55223592-011     

-تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : بازگشایی پاکات الف و ب روز یکشنبه مورخ 1402/02/24 و پاکت ج روز شنبه 1402/02/30 در ساعت 9 صبح می باشد.

-آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395 021- 22344548 021    

-درصورت هرگونه تغییر در تاریخ برگزاری مناقصه ، کتباً به متقاضیان اعلام خواهد شد.   

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir مراجعه و یا به شماره تلفن های 22344395 021- 22344548 -021  و  5-55223592-011  تماس حاصل نمایند.        

هزینه درج و نشر آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری بعهده برنده مناقصه می باشد

============================================================

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 2 مورخ 1402/02/09 در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین کننده نیروی انسانی خدماتی با شرایط آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط هتل برای مدت یکسال شمسی  اقدام نماید.

 

موضوع واگذاری

نوبت

سپرده شرکت در مناقصه

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار  تأمین کننده نیروی انسانی

نوبت اول

100.000.000 ریال

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 1402/02/11 تا تاریخ 1402/02/21 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس های زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی و اداری ، تلفن 55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد:  طبق نشانی های فوق می باشد.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ100میلیون ریال بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره                            3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 23/02/1402

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز یکشنبه مورخ 1402/02/24 در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.                 

هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

هزینه درج و نشر آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری بعهده برنده مناقصه می باشد. 

=======================================================

آگهی مزایده و مناقصه

 

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 40 مورخ 1401/12/06 و 41 مورخ 1401/12/10 در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده و مناقصه موارد به شرح ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط هتل برای مدت یکسال شمسی  اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوبت

سپرده شرکت در مزایده /مناقصه

1

مزایده عمومی اجاره انبار کارخانه برق محوطه جهت راه اندازی اتاق بازی فرار ترکیبی

نوبت اول

150.000.000 ریال

2

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری 4 دستگاه آسانسور منصوبه

نوبت اول

150.000.000 ریال

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ 1402/01/28 تا تاریخ 1402/02/07 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی ، تلفن 55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

مبلغ سپرده شرکت در مزایده و مناقصه: مبلغ150.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1402/02/10

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : روز دوشنبه مورخ 1402/02/11 در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات: بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

هزینه دریافت اسناد مزایده  و مناقصه مبلغ 2.000.000 ریال می باشد