گروه هتل هاي پارسيان

آگهی مزایده عمومی  نوبت دوم

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به اجاره غرفه شماره 7  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی (با مدل اجاره ماهیانه) اقدام نماید.

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده عمومی از تاریخ  99/07/15 تا تاریخ  99/07/23  در ساعات 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی  تلفن :55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز دوشنبه مورخ 99/07/28  در ساعت 8:30 صبح می باشد.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1.000.000 ریال می باشد

====================================================================

 

 

آگهی مزایده عمومی  نوبت اول

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به اجاره غرف شماره 1-2-3-4-5-6-7-9-10  مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی (با مدل اجاره ماهیانه) اقدام نماید.

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده عمومی از تاریخ  99/06/22 تا تاریخ 99/06/31 در ساعات 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی  تلفن :55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز یکشنبه مورخ 99/07/06 در ساعت 8:30 صبح می باشد.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1.000.000 ریال می باشد.

-----------------------------------------------------------------

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور انجام مطالعات مرمت ، طراحی و نظارت بر احیای بافت تاریخی و فرهنگی هتل قدیم به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه عمومی از تاریخ 99/06/22 تا تاریخ 99/07/02 در ساعات 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

 

تاریخ بازگشایی پاکات "الف و ب" متقاضیان روز یکشنبه مورخ99/07/06 در ساعت 8:30 صبح می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات " ج " متقاضیان روز یکشنبه مورخ99/07/13 در ساعت 8:30 صبح می باشد.

                                   هزینه دریافت اسناد مبلغ 3.000.000 ریال می باشد.

-----------------------------------------------------------------

فراخوان مشارکت در بهسازی ویلاهای هتل پارسیان رامسر

هتل پارسیان رامسر درصدد است تا نسبت به بهسازی و بازسازی ویلاهای خود (شامل سه ویلا با زیربنای هر واحد 280 مترمربع) به روش ROT (نوسازی، بهره برداری و انتقال) و برای مدت بهره­برداری سه سال اقدام نماید. متقاضیان میتوانند جهت هماهنگی بازدید و ارائه طرح پیشنهادی مربوطه (شامل وندور لیست با کیفیت ماندگاری مواد و تجهیزات برای حداقل 10 سال بهره­برداری) تا تاریخ 1399/07/09 به آدرس رامسر  خیابان شهید رجایی- هتل پارسیان رامسر مراجعه  نموده و یا با امور مالی هتل به شماره 55222891-011 تماس حاصل نمایند.