گروه هتل هاي پارسيان

متل ساحلی پارسیان

متل پارسیان خزر رامسر از واحدهای اقامتی با سابقه این شهر می باشد. متل ساحلی خزر شامل 22 باب اتاق می باشد که در محوطه کنار یکدیگر قرار گرفته اند. متل پارسیان خزر از واحدهای اقامتی ساحلی رامسر به شمار می آید و فاصله 60 متری از ساحل دریای خزر می تواند از ویژگی های بارز متل ساحلی پارسیان خزر محسوب گردد.