گروه هتل های پارسیان

Picture
عنوان اثر منظره جنگلي
نام هنرمند کارو حيادخت
تکنيک رنگ و روغن
ابعاد (سانتي متر) 120*200
ارزش تقريبي (تومان) 150000000
تاريخ اثر 2017/12/1
محل نصب راهرو جنب بازارچه هتل
Picture
عنوان اثر آبستره مدرن
نام هنرمند زهرا پايداري
تکنيک رنگ روغن روي بوم
ابعاد (سانتي متر) 80*150
ارزش تقريبي (تومان) 2500000
تاريخ اثر 2017/4/01
محل نصب راهرو طبقه اول ضلغ شرقي
Picture
عنوان اثر آبستره مدرن
نام هنرمند زهرا پايداري
تکنيک رنگ روغن روي بوم
ابعاد (سانتي متر) 80*150
ارزش تقريبي (تومان) 2500000
تاريخ اثر 2017/4/01
محل نصب راهرو طبقه اول ضلغ شرقي
Picture
عنوان اثر آبستره مدرن
نام هنرمند زهرا پايداري
تکنيک رنگ روغن روي بوم
ابعاد (سانتي متر) 80*150
ارزش تقريبي (تومان) 2500000
تاريخ اثر 2017/4/01
محل نصب راهرو طبقه اول ضلغ شرقي
Picture
ععنوان اثر آبستره مدرن
نام هنرمند زهرا پايداري
تکنيک رنگ روغن روي بوم
ابعاد (سانتي متر) 80*150
ارزش تقريبي (تومان) 2500000
تاريخ اثر 2017/4/01
محل نصب راهرو طبقه دوم
Picture
ععنوان اثر آبستره مدرن
نام هنرمند زهرا پايداري
تکنيک رنگ روغن روي بوم
ابعاد (سانتي متر) 80*150
ارزش تقريبي (تومان) 2500000
تاريخ اثر 2017/4/01
محل نصب راهرو طبقه دوم
Picture
ععنوان اثر آبستره مدرن
نام هنرمند زهرا پايداري
تکنيک رنگ روغن روي بوم
ابعاد (سانتي متر) 80*150
ارزش تقريبي (تومان) 2500000
تاريخ اثر 2017/4/01
محل نصب ضلع شرقي راهرو طبقه دوم
Picture
ععنوان اثر آبستره مدرن
نام هنرمند زهرا پايداري
تکنيک رنگ روغن روي بوم
ابعاد (سانتي متر) 80*150
ارزش تقريبي (تومان) 2500000
تاريخ اثر 2017/4/01
محل نصب ضلع شرقي راهرو طبقه سوم
Picture
ععنوان اثر آبستره مدرن
نام هنرمند زهرا پايداري
تکنيک رنگ روغن روي بوم
ابعاد (سانتي متر) 80*150
ارزش تقريبي (تومان) 2500000
تاريخ اثر 2017/4/01
محل نصب ضلع شرقي راهرو طبقه سوم
Picture
ععنوان اثر آبستره مدرن
نام هنرمند زهرا پايداري
تکنيک رنگ روغن روي بوم
ابعاد (سانتي متر) 80*150
ارزش تقريبي (تومان) 2500000
تاريخ اثر 2017/4/01
محل نصب ضلع شرقي راهرو طبقه سوم
Picture
عنوان اثر منظره پاييزي
نام هنرمند ناشناس
تکنيک آبرنگ روي بوم
ابعاد (سانتي متر) 100*100
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1990/01/01
محل نصب دفتر مدير کل
Picture
عنوان اثر تابلو گليم 1
نام هنرمند ناشناس
تکنيک گليم بافي
ابعاد (سانتي متر) 200*300
ارزش تقريبي (تومان) 1000000
تاريخ اثر 2000/01/01
محل نصب رستوران هتل
Picture
عنوان اثر تابلو گليم 2
نام هنرمند ناشناس
تکنيک گليم بافي
ابعاد (سانتي متر) 100*200
ارزش تقريبي (تومان) 1000000
تاريخ اثر 2000/01/01
محل نصب رستوران هتل
Picture
عنوان اثر دنياي مجوبي 1
نام هنرمند حسين محجوبي
تکنيک رنگ روغن روي بوم
ابعاد (سانتي متر) 120*180
ارزش تقريبي (تومان) 150000000
تاريخ اثر 1988/4/1
محل نصب اتاق جلسات مجاور دفتر کار مدير کل هتل
Picture
عنوان اثر تابلوي خوشنويسي
نام هنرمند استاد شهرام افتخاري
تکنيک نستعليق
ابعاد (سانتي متر) 100*80
ارزش تقريبي (تومان) 5000000
تاريخ اثر 2010/1/5
محل نصب اتاق جلسات مجاور دفتر کار مدير کل هتل
Picture
عنوان اثر تابلو رسم
نام هنرمند مهندس وحيد عزيزنيا
تکنيک پرسپکتيو
ابعاد (سانتي متر) 150*100
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 2010/1/5
محل نصب لابي هتل قديم
Picture
عنوان اثر تابلوي شکار با پرندگان شکاري
نام هنرمند ناشناس
تکنيک طراحي
ابعاد (سانتي متر) 50*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب راه پله هتل قديم
Picture
عنوان اثر نقشه تنگه بسفر
نام هنرمند ناشناس
تکنيک طراحي
ابعاد (سانتي متر) 50*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب راه پله هتل قديم
Picture
عنوان اثر تخته جمشيد
نام هنرمند ناشناس
تکنيک نقاشي رنگ روغن
ابعاد (سانتي متر) 100*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب هتل قديم
Picture
عنوان اثر تخت جمشيد
نام هنرمند ناشناس
تکنيک نقاشي رنگ روغن
ابعاد (سانتي متر) 50*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب هتل قديم
Picture
عنوان اثر تخت جمشيد
نام هنرمند ناشناس
تکنيک نقاشي رنگ روغن
ابعاد (سانتي متر) 50*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب هتل قديم
Picture
عنوان اثر تخت جمشيد
نام هنرمند ناشناس
تکنيک نقاشي رنگ روغن
ابعاد (سانتي متر) 50*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب هتل قديم
Picture
عنوان اثر نقشه بين النهرين و بابل با مسير رودخانه هاي دجله و فرات
نام هنرمند ناشناس
تکنيک طراحي
ابعاد (سانتي متر) 50*50
ارزش تقريبي (تومان) ------
تاريخ اثر 1950
محل نصب هتل قديم
Picture
عنوان اثر نقشه ايران و ترکيه
نام هنرمند ناشناس
تکنيک طراحي
ابعاد (سانتي متر) 50*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب راه پله هتل قديم
Picture
عنوان اثر باغ پرندگان
نام هنرمند ناشناس
تکنيک چاپ روي پارچه
ابعاد (سانتي متر) 200*180
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب طبقه دوم هتل قديم
Picture
عنوان اثر باغ پرندگان
نام هنرمند ناشناس
تکنيک چاپ روي پارچه
ابعاد (سانتي متر) 200*180
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب طبقه دوم هتل قديم
Picture
عنوان اثر بندرگاه لندن
نام هنرمند ناشناس
تکنيک نقاشي رنگ روغن
ابعاد (سانتي متر) 50*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب هتل قديم رستوران
Picture
عنوان اثر بندر گاه سلطنتي انگلستان
نام هنرمند ناشناس
تکنيک نقاشي رنگ روغن
ابعاد (سانتي متر) 50*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب هتل قديم
Picture
عنوان اثر نقشه بين النهرين و بابل با مسير رودخانه هاي دجله و فرات
نام هنرمند ناشناس
تکنيک طراحي
ابعاد (سانتي متر) 50*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب هتل قديم
Picture
عنوان اثر شهر قديم
نام هنرمند ناشناس
تکنيک رنگ روغن
ابعاد (سانتي متر) 100*80
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب لابي هتل قديم
Picture
عنوان اثر نقشه ايران قديم همراه با تصاوير قومهاي مختلف
نام هنرمند ناشناس
تکنيک طراحي
ابعاد (سانتي متر) 50*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب راه پله هتل قديم
Picture
عنوان اثر کشتي و دريا
نام هنرمند ناشناس
تکنيک رنگ روغن
ابعاد (سانتي متر) 100*80
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب لابي هتل قديم
Picture
عنوان اثر کبولن فرانسوي در حال مرمت
نام هنرمند ناشناس
تکنيک نامشخص
ابعاد (سانتي متر) 200*100
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب لابي هتل قديم
Picture
عنوان اثر کبولن فرانسوي در حال مرمت
نام هنرمند ناشناس
تکنيک نامشخص
ابعاد (سانتي متر) 200*100
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب لابي هتل قديم
Picture
عنوان اثر مجسمه آهو
نام هنرمند ناشناس
تکنيک 0
ابعاد (سانتي متر) 0
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب طبقه دوم هتل قديم
Picture
عنوان اثر مجسمه فرشته
نام هنرمند ناشناس
تکنيک 0
ابعاد (سانتي متر) 0
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب طبقه دوم هتل قديم
Picture
عنوان اثر مجسمه گوزن
نام هنرمند ناشناس
تکنيک 0
ابعاد (سانتي متر) 0
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب طبقه دوم هتل قديم
Picture
عنوان اثر مجسمه مرد رقصنده
نام هنرمند ناشناس
تکنيک 0
ابعاد (سانتي متر) 0
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب طبقه دوم هتل قديم
Picture
عنوان اثر مجسمه مرد نوازنده
نام هنرمند ناشناس
تکنيک 0
ابعاد (سانتي متر) 0
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب طبقه دوم هتل قديم
Picture
عنوان اثر نقشه ايران و هند
نام هنرمند ناشناس
تکنيک طراحي
ابعاد (سانتي متر) 100*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب هتل قديم
Picture
عنوان اثر نقشه ايران قديم
نام هنرمند ناشناس
تکنيک طراحي
ابعاد (سانتي متر) 50*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب راه پله هتل قديم
Picture
عنوان اثر نقشه ايران
نام هنرمند ناشناس
تکنيک نقاشي رنگ روغن
ابعاد (سانتي متر) 50*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب هتل قديم
Picture
عنوان اثر نقشه ايران قديم با مقياس مايل انگليسي
نام هنرمند ناشناس
تکنيک طراحي
ابعاد (سانتي متر) 50*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب راه پله هتل قديم
Picture
عنوان اثر نقشه ايران
نام هنرمند ناشناس
تکنيک طراحي
ابعاد (سانتي متر) 100*80
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب کلاب هتل قديم
Picture
عنوان اثر نقشه جديد ايران تقسيم شده به ولايات
نام هنرمند ناشناس
تکنيک طراحي
ابعاد (سانتي متر) 100*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب کلاب هتل قديم
Picture
عنوان اثر نقشه عقب نشيني
نام هنرمند ناشناس
تکنيک طراحي
ابعاد (سانتي متر) 100*80
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب کلاب هتل قديم
Picture
عنوان اثر نقشه قديم ايران
نام هنرمند ناشناس
تکنيک طراحي
ابعاد (سانتي متر) 100*80
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب کلاب هتل قديم
Picture
عنوان اثر يونان باستان
نام هنرمند ناشناس
تکنيک نقاشي رنگ روغن
ابعاد (سانتي متر) 100*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب هتل قديم
Picture
عنوان اثر نقشه ايران کابل و بلوچستان
نام هنرمند ناشناس
تکنيک کپي نقاشي رنگ روغن
ابعاد (سانتي متر) 100*50
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب هتل قديم
Picture
عنوان اثر مجسمه قلع و سرب سرباز در حال نواختن ابستاده رنگ شده
نام هنرمند ناشناس
تکنيک مجسمه سربي
ابعاد (سانتي متر) 0
ارزش تقريبي (تومان) 0
تاريخ اثر 1950
محل نصب هتل قديم