گروه هتل هاي پارسيان

آگهی مزایده و مناقصه عمومی

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد مشروحه جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت اول بهره برداری از پارکینگ ضلع غربی هتل جدید به مدت یک سال شمسی

شرایط آزاد ( واجد شرایط هتل) با مدل اجاره ماهیانه

2

مناقصه نوبت دوم نگهداری و سرویس 4 دستگاه آسانسور منصوبه به مدت یک سال شمسی

شرایط آزاد ( واجد شرایط هتل)

3

مناقصه نوبت اول فراخوان انتخاب مشاور برگزارکننده مسابقات طراحی دو پروژه "آبگرم معدنی" و" سینماتئاتر"

شرایط آزاد ( واجد شرایط هتل)

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ 98/12/05 تا تاریخ 98/12/15در ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای بین المللی پارسیان به آدرس ذیل:

تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت ،طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات و یا به آدرس : مازندران،رامسر-خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتلهای پارسیان رامسر مراجعه فرمایند.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ1398/12/20  می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند.

 www.pih.ir                         www.ptrco.ir              www.mfnews.ir 

 

 

هزینه خرید اسناد به مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آگهی مزایده عمومی

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 در نظر دارد نسبت به فروش آهن آلات اسقاطی (نوبت اول) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ98/12/07  تا تاریخ98/12/15  در ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای بین المللی پارسیان به آدرس ذیل:

 تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات و یا به آدرس : مازندران،رامسر-خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتلهای پارسیان رامسر مراجعه فرمایند.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ1398/12/20  می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند.

 www.pih.ir                         www.ptrco.ir              www.mfnews.ir 

 

هزینه خرید اسناد به مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.