گروه هتل هاي پارسيان

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتلهای بینالمللی پارسیان

 در نظر دارد نسبت به موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده اقدام نماید.

ردیف

موضوع

توضیحات

1

فروش ضایعات آهن آلات سینما

به همراه حمل نخاله ها به خارج از محدوده هتل

2

اجاره پارکینگ ضلع غربی

با مدل اجاره ماهیانه

 

از متقاضیان دعوت بعمل میآید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ99/02/30 تا تاریخ 99/03/10 در ساعات 9 الی 12 (باستثنای ایام تعطیل) به به آدرس ذیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای بین المللی پارسیان- تلفن:22344395-021

آدرس مازندران: رامسر-خیابان سخت سر(شهید رجایی)، هتل پارسیان رامسر، امور مالی-تلفن:5-55223592-011

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز دوشنبه مورخ  1399/03/12 ساعت 8:30 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir مراجعه فرمایند.

 

هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000.000 ریال میباشد.