گروه هتل هاي پارسيان


دفتر مدیر کل 
شماره تلفن  : 1155223592

شماره داخلی  دفتر مدیریت  2289