آگهی مزایده

(نوبت اول)

 هتل پارسیان رامسر (هتل بزرگ) در نظر دارد نسبت به پیش فروش اتاق های متل ساحلی خزر که شامل 22 باب اتاق می باشد را بصورت یکساله از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت فرم شرایط به  امور مالی و اداری هتل واقع در رامسر خیابان شهید رجایی (سخت سر) هتلهای پارسیان رامسر از تاریخ 1396/06/29 لغایت 1396/07/10 مراجعه نمایند. شماره های تماس 5-55223593-011 داخلی 2348