آگهی مزایده

(نوبت دوم)

 هتل پارسیان رامسر (هتل بزرگ) در نظر دارد مجموعه ویلای شماره 4 در محوطه هتل که دارای 3 واحد اقامتی مجزا می باشد به مدت یک سال از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت فرم شرایط به  امور مالی و اداری هتل واقع در رامسر خیابان شهید رجایی (سخت سر) هتلهای پارسیان رامسر از تاریخ 1396/07/24 لغایت 1396/08/03 مراجعه نمایند. شماره های تماس 5-55223593-011 داخلی 2348