آگهی مزایده

 هتل پارسیان رامسر (هتل بزرگ( در نظر دارد نسبت به مزایده 5 باب غرفه از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت فرم شرایط به  امور مالی و اداری هتل واقع در رامسر خیابان شهید رجایی (سخت سر ) هتلهای پارسیان رامسر تا تاریخ 1396/10/20  مراجعه نمایند. شماره های تماس55223592-011 داخلی 2348