آگهی مزایده

(نوبت دوم)

 هتل پارسیان رامسر (هتل بزرگ) در نظر دارد تعداد یک باب غرفه پوشاک در محوطه بیرونی هتل جدید ­  را جهت بهره برداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای سوابق حرفه ای از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت فرم شرایط به  امور مالی و اداری هتل واقع در رامسر خیابان شهید رجایی (سخت سر)  هتلهای پارسیان رامسر از تاریخ 1396/06/29 لغایت 1396/07/10 مراجعه نمایند. شماره های تماس 5-55223593-011 داخلی 2348