دفتر مدیر کل ( آقای شتابی )
شماره تلفن مستقیم : 2 01155223091

شماره داخلی  دفتر مدیریت  2289