دفتر مدیر کل ( آقای پرویزی )
شماره تلفن مستقیم : 5 01155223092

شماره داخلی  دفتر مدیریت  2289